Permavon の5代血統表

インブリード馬名 クロス 割合
1代2代3代4代5代
StratfordSwynfordJohn o'GauntIsinglassIsonomy (1875)
(1919)(1907)(1901)(1890)-
--
-
Canterbury PilgrimTristanHermit (1864)
(1893)(1878)-
--
-
----
-
--
-
---
-
--
-
-----
-
--
-
---
-
--
-
----
-
--
-
---
-
--
-
当ページを共有する